ברוך/כה הבא/ה, אורח
אנא התחברות או רישום.    איבדת סיסמא?
חוקי הפורום
עמוד זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השימוש במערכות קבוצות הדיון ('פורומים') באתר Compumedic.co.il. קרא את התנאים בקפידה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש במדורים אלה באתר Compumedic.co.il. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים גם לנשים.
מסירת הודעה או מידע לפירסום בקבוצות הדיון מתירה לאתר compumedic.co.il להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו.
אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע פרסומות או מידע מסחרי.
אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.
אין לפרסם בקבוצות הדיון כל מסר שזכויות היוצרים בו אינן שייכות לך - או כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך - אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפירסום.
אתר compumedic.co.il רשאי לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתו מפרה את הוראות תנאים אלה - או למחוק כל הודעה כזאת, אף אם כבר פורסמה.
כל המידע, הפרטים או הקבצים שימסרו על ידך יימחק באופן אוטומטי, כעבור פרק זמן שייקבע על ידי אתר compumedic.co.il מעת לעת, או בזמן שמספר ההודעות בקבוצת הדיון שבה הצבת את המסר יחייב זאת.
אתר compumedic.co.il רשאי למחוק לאלתר כל מסר שמסרת לפירסום באתר בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה, במשתמשיו, באתר compumedic.co.il או במי מטעמו. בנוסף, האתר compumedic.co.il יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות בקבוצות הדיון. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אתר compumedic.co.il לפי כל דין.
מידע     בקבוצות     הדיון
המידע שאתה מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. אתר compumedic.co.il אינו מתחייב, כי תתקבל תשובה להודעתך. אתר compumedic.co.il אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות פרסום הודעתך, ומי יגיב למידע שתפרסם וכיצד. לכן, אתר compumedic.co.il לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות שיתפרסמו בקבוצות הדיון או ישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך בקבוצות הדיון. אתר compumedic.co.il גם לא ישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
אתר compumedic.co.il לא יישא בכל אחריות ביחס להודעות בקבוצת הדיון, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים בקבוצת הדיון וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו''ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בקבוצות הדיון או ימסרו באמצעותן.
נאסר עליך למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.
אתר compumedic.co.il אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפירסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לקבוצות הדיון ולכל התוצאות שינבעו ממנו.
תשובות שיתקבלו בקבוצות הדיון לשאלות שבמומחיות (כדוגמת: חומרה מחשבים וכו/) אינן מהוות עצה מקצועית. חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. קבוצות הדיון אינן מהוות תחליף לייעוץ כזה. אתר compumedic.co.il אינו אחראית למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות-דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל בקבוצות הדיון, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.