Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

IOS של CISCOמקבץ פקודות בסיסיות ל-

הגדרות בסיסיות שם לנתב Router(config)# hostnamehostname סיסמת enable Router(config)#enable password password סיסמת secret Router(config)#enable secret password הגדרת שם משתמש וסיסמא Router(config)#username username password password הגדרת telnet Router(config)#interface line vty 0 …

מבני נתב CISCO ומרכיבו

מבני נתב CISCO ומרכיבו ממשקים ( Interfaces ) ממשקים הם פורטים לחיבור רשתות והם הדבר החשוב ביותר בנתב. ישנם מספר סוגי ממשקים כאשר לכל ממשק תתחבר רשת ייעודית לממשק הנתון. …